ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

име и презиме:

Христијан Талевски

 

 

датум и место на раѓање:

27. 05. 1986 год., Прилеп, Р. Македонија

 

 

адреса:

 

 

моб. :

 

 

е-маил:

hristijan.talevski@isk.edu.mk, hristijan.anch@outlook.com

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

год. на започнување и завршување:

2000-2004

стекнат степен

природно-математичка насока

институција

ДСУ Гимназија „Мирче Ацев“, Прилеп, Р. Македонија

тема

Детерминистички хаос во конзервативни системи (физика)

 

 

год. на започнување и завршување:

2004-2008

стекнат степен

дипломиран археолог

институција

Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија 

Институт за Историја на уметноста и Археологија

 

 

тема

Погребувањето во VI и V век пр.н.е. по течението на реката Вардар

 

 

год. на започнување и завршување:

2010-2014

стекнат степен

магистер по археологија – насока среден век

институција

Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија 

Институт за Историја на уметноста и Археологија

тема

Рановизантиска профана архитектура од Република Македонија

 

 

год. на започнување и завршување:

2015-

 

стекнат степен

Кандидат за доктор по археологија – насока среден век

 

институција

Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија 

Институт за Историја на уметноста и Археологија

 

тема

Промените во архитектонскотот и инфраструктурното уредување на Скупи, Стоби, Баргала и Хераклеја Линкестис од Диоклецијан до Ираклиј (одбранбени, религиози и социјални фактори)

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

 

Датум на избор /вработување

Работна позиција

Институција

Октомри 2010 – Јули 2013

Археолог документатор

Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби, бб. 1420 Градско, Р. Македонија

Јули 2013 – Ноември 2014 

Помлад асистент-истражувач

Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Кичевско Џаде бб., 1000 Прилеп, Р. Македонија

Ноември 2014  -

Асистент-истражувач

Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Кичевско Џаде бб., 1000 Прилеп, Р. Македонија

 

ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС

 

Шифра:

Научно поле

Научно подрачје

Област на истражување

H340

Хуманистички науки

Археологија

КЛАСИЧНА АРХЕОЛОГИЈА: Римска и доцноантичка археологија; Римска, доцноримска и рановизантиска архитектура, инфраструктура и урбанизам; Развој на римски и доцноантички населби; Римски вили; Градежни материјали и техники; Архитектонска декорација.

СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА:  преселба на народите.

 

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ И СТРАНСКИ МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Година на зачленување

Име на организација

2005-2008

Aктивен член на Студентско археолошко  друштво АКСИОС“.

2006-2007

Член на ICOMOS.

06.12.2008

Член на Македонско археолошко научно друштво - МАНД.

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Публикации (https://isk.academia.edu/HristijanTalevski)

Мографии

 

Наслов:

Место на издавање

Издавач

Година на издавање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секција во монографија

 

Наслов на монографија

Уредник

Наслов на поглавје

Место на издавање

Издавач

Год. на издавање

 

ПРИЛЕП милениумско пулсирање 1014 - 2014

д-р Владимир Караџоски

Рим во Северна Пелагонија

Прилеп

Локална самоуправа Прилеп; Друштво за наука и уметност.

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудови во научни и стручни списанија

 

Наслов на трудот:

Назив на списанието

Година на издавање

Пагинација

Дефанзивната воена политика на Јустинијан I на Балканот, во контекст на трансформацијата на доцноримските и рановизантиските населби

FOLIA ARCHAEOLOGICA BALKANICA III

2015

393–424

Проучувањето на населбите и третманот на археолошкото културно наследство во Република Македонија - приод, истражување, заштита и публикување

Balcanoslavica 40–44

2015

185–95

Ангажираната археологија како псевдоархеологија

Balcanoslavica 45

2016

Во печат

 

Трудови во зборници од конференции

 

Наслов на трудот:

Тема на конференцијата

Место и датум на одржување

Година на издавање

Пагинација

Прилог кон хронологијата и развојот на фортификацијата на локалитет Маркови Кули – Водно, Скопје (истражување на триагоналната кула и полигоналниот бастион)

Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период во Македонија

Самоков, Р. Македонија, 14-16.09.2012

2015

151-172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учество на конференции, симпозиуми, трибини, работилници и предавања

 

Тема на настанот

Наслов на презентација

Организатор

Место и датум на одржување

Меѓународна работилница „Управување и конзервација на културното наследство во Македонија (археолошки локалитети и музеи)

Презентација на текот на проектот „ГИС како информациски систем за локалитети -археолошки локалитет Стоби“

International Management Group

Скопје, 08.09 – 13.09.2008

XX Симпозиум на МАНД

Презентација на резултатите од проектот „Изработка на ГИС база на податоци за археолошки локалитет Стоби“

Македонско археолошко научно друштво

Кичево, 03.12. - 06.12.2008  

Археолошки школи  STOBI.EXC.10-1.

STOBI.EXC.10-2.

STOBI.EXC.11-1.

STOBI.EXC.11-2.

STOBI.EXC.12-1.

STOBI.EXC.12-2.

Седум предавања со наслов Roman Civil, Public and Religious Architecture (based on examples from Stobi)“

Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија

Стоби,

2010-2012

Археолошки школи:

STOBI.EXC.10-2.2.

STOBI.EXC.11-2.2.

STOBI.EXC.12-2.

Организација, предавање и практична реализација на три теренски рекогносцирања „Field Survey in the Vicinity of Stobi“

Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија

Стоби,

2010-2012

Археолошка школа  STOBI.EXC.12-1.

STOBI.EXC.12-2.

Две предавања со наслов Ancient Coins from Stobi.  Reading of Ancient Coins“

Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија

Стоби,

2012

Археолошка школа

STOBI.EXC.12-1,

STOBI.EXC.12-2

Две предавања со наслов Introduction in the Excavation Area“

Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија

Стоби,

2012

XXI Симпозиум на МАНД

Презентација на  труд со наслов „Истражувања на рановизантиската населба на Стоби 2009-2010“

Македонско археолошко научно друштво

Струмица, 26.10. – 29.10.2010

Studienakademie 2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412 in Ohrid

Предавање со наслов Roman Civil, Public and Religious Architecture“

Friedrich-Schiller- Universitat Jena

 

Охрид, 03.10.2013

Трибина „По трагите на современиот Прилеп – од Керамија (Ceramia) до Прилапон (Πρίλαρον) – културни и историски аспекти“

Презентација на текст со наслов „За потеклото и значењето на архитектонските и епиграфски споменици и скулптури од Варош, Прилеп“

ЈНУ Унститут за старословенска култура - Прилеп

Прилеп, 12.12.2013

XXIII Симпозиум на МАНД

Презентација на труд со наслов „ Резултати од истражувањето на Триаголната кула со бастион на локалитет Маркови Кули - Водно, Скопје (прелиминарни согледувања и заклучоци) “

Македонско археолошко научно друштво

Виница, 27.11.-29.11 2014

International medieval conference Town and Countryside in the Byzantine world: Social and Economic Perspectives, held in American Research Center in Sofia, R. Bulgaria

Презентација на труд со наслов „Early Byzantine domestic architecture and infrastructure - The case of Stobi, Scupi and Heraclea Lyncestis -

American Research Center in Sofia, R. Bulgaria

Софија,

Р. Бугарија

07.05. - 08.05.2015

Програмски активности во чест на одбележувањето на 35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Едукативна работилница за ученици во основно образование „Техники на изработка на мозаици“

ЈНУ Унститут за старословенска култура - Прилеп

Прилеп, 21.05.2015

 

XXXVIII годишњи скуп и скупштина САД

 

Презентација на труд со наслов „Прилог за хронологију и развој фортификације утврђења Маркови Кули, Водно – Скопје - прелиминарни закључци са истраживања Троугласте куле са полигоналним бастионом у 2014 године“

Српско археолошко друштво

Пирот,

Р. Србија,

04.06. - 06.06.2015

Меѓународна научна конференција во чест на 35-годишниот јубилен на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Презентација на труд со наслов „Проблемот на рановизантиската населба Стоби – крај или културен пад и континуитет“

ЈНУ Унститут за старословенска култура – Прилеп;  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej

Кратово,

09.09. - 11.09.2015

III Меѓународeн научeн симпозиум

“Денови на Јустинијан I”

“BYZANTIUM AND THE HERITAGE OF EUROPE: CONNECTING THE CULTURES”

Презентација на труд со наслов „Northern Balkan Limes and the system failure in the hinterland of the peninsula during the early Byzantine period“

Универзитет Евро-Балкан - Скопје

Скопје,

30.10. - 31.10.2015

Програмски активности на Универзитет Св. Климент Охридски во Битола во чест на одбележувањето на 1100 годишнината од упокојувањето на Св. Климент Охридски

Едукативна работилница за студенти „Техники на изработка на мозаици“

ЈНУ Унститут за старословенска култура – Прилеп;  Универзитет Св. Климент Охридски во Битола

Охрид,

09.08. - 21.05.2016

23rd International Congress of

BYZANTINE STUDIES

Презентација на труд со наслов „ Early Byzantine domestic architecture and infrastructure from Stobi“

The Serbian National Committee of Byzantine Studies, in cooperation with

Institute for Byzantine Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts,

Serbian Academy of Sciences and Arts,

University of Belgrade,

Faculty of Philology of the Belgrade University,

Faculty of Law of the Belgrade University

 

Белград,

Р. Србија, 22.08. – 27.08.2016

Doctoral Student Conference on BALKAN ARCHAEOLOGY „Filovi Chetenija

Презентација на труд со наслов  „The permeability level of the early Byzantine northern Balkan Limes as a reflection of the general state system failure“

The Department of Archaeology of Sofia University St. Kliment Ohridski and the National

Institute of Archaeology with Museum of the Bulgarian Academy of Sciences

Софија,

Р. Бугарија,

17.11. – 20.11.2016

 

ARCS Readings in theory seminar (02.10. – 28.11.2016)

Вовед и носител на дискусија на тема „Engaged archaeology as pseudoarchaeology“

American Research in Sofia, R. Bulgaria

Софија,

Р. Бугарија,

06.10.2016

 

ARCS Residential fellowship for Southeast European Scholars

Отворено предавање со наслов „Thе impact of the defensive system development on the Balkans (II-VII cent. AD) on the early Byzantine settlement distribution and their internal architectural and infrastructural organization

American Research in Sofia, R. Bulgaria

Софија,

Р. Бугарија,

22.11.2016

 

Раководител на научно-истражувачки проекти

 

Шифра

Наслов на проект

Време на реализација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки проекти и на проекти на Министерството за култура на Р.М.

 

Шифра

Наслов на проект

Време на реализација

Раководител на проект

Позиција во проект

 

 

лок. „Стибера село Чепигово, Прилеп, Р. Македонија

2005, 2006

виш кустос Лилјана Кепеска

теренска работа

 

 

лок. „Глоска Чука село Грчиште, Валандово, Р. Македонија

2006

проф. д-р Драги Митревски               

теренска и кабинетска работа

 

 

лок. „Старо Бонче“ село Бонче, Прилеп, Р. Македонија

2006

проф. д-р Драги Митревски               

теренска и кабинетска работа

 

 

лок. „Кале“ град Скопје, Р. Македонија

2007, 2008

проф. д-р Драги Митревски               

теренска и кабинетска работа

 

 

лок. „Вардарски Рид“ град Гевгелија, Р. Македонија

2007, 2008

проф. д-р Драги Митревски               

теренска и кабинетска работа

 

 

лок. „Голем Град“ село Коњско, Р. Македонија

2007

проф. д-р Вера Битракова Грозданова

теренска и кабинетска работа

 

 

лок. Манчевци“ град Охрид, Р. Македонија

2007

арх. Весна Боцеска

теренска и кабинетска работа

 

 

лок. Татиќев Камен“ село Кокино, Куманово, Р. Македонија

2007

виш кустос Јовица Станковски

теренска и кабинетска работа

 

 

лок. „Стоби“ град Градско, Р. Македонија

2008-2012

м-р Силвана Блажевска

стручен тим – раководител на сектор

 

 

лок. „Стибера село Чепигово, Прилеп, Р. Македонија

2014

виш кустос Душко Темелкоски

стручен тим

 

 

лок. Маркови Кули – Водно, Скопје , Р. Македонија

2014

м-р Христијан Талевски

раководител на проектот

 

 

лок. „Китино Кале Кичево, Р. Македонија

2015

м-р Орданче Петров

стручен тим

 

 

лок. „Локвенско Кале село Локвени, Кривогаштани, Р. Македонија

2016

м-р Дејан Кебакоски

стручен тим

 

 

     

 

 

 

Член во управен или организациски одбор на институции или организации

 

 

Институција или организација

Позиција

Време на извршување на должноста

 

Независен синдикат на археолозите на Македонија“ - со одлука донесена на годишното собрание на МАНД во 2012 година

претседателство

Синдикатот не отпочна со работа.

 

 

 

Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

 

 

Назив

Организатор

Позиција

Датум

 

Организациски одбор на меѓународната конференција организирана во чест на 35-годишниот јубилеј на  ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, која се одржа во периодот 09-11.09.2015, во Кратово, Р. Македонија.

ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп;  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej

член

2015

 

 

 

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

 

 

Назив на публикацијата

Издавач

Позиција

Година

 

Macedonia Acta Archaeologica

Македонско археолошко научно друштво

Издавачки совет на списанието

Од 19.10.2012

 

 

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

 

 

Назив на наградата

Доделувач

Датум

 

Награда златник “50 Години од основањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 1949-1999 и 1115 години од основањето на Светиклиментовата книжевна школа во Охрид, 884-1999“ со пофалница за „Студент на генерација на Филозофски Факултет за 2008 година“

Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2009

 

 

 

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ

 

 

Институција домаќин

Тема на истражување

Време на реализација

 

Одделение за Археологија, Филозофски факултет, Универзитет во Белград, Р. Србија (CEEPUS програма)

 

20.08.2016 – 19.09.2016

 

 

American Research Center in Sofia, R. Bulgaria (Residential fellowship program for Southeast European scholars)

Thе impact of the defensive system development on the Balkans (II-VII cent. AD) on the early Byzantine settlement distribution and their internal architectural and infrastructural organization

26.09.2016 – 31.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

 

 

Стекнати способности

Организатор

Локација

Време на реализација

 

Едукација и партиципација во изработката на Географски Информациски Систем за археолошкиот локалитет Стоби

International Managment Group (IMG) и Управа за заштита на културното наследство - Скопје

Скопје/Стоби

2008

 

Геомагнетно скенирање на просторот на арх. лок. Стоби и неговата непосредна околина со проф. Феликс Тајхнер.  Во Германскиот археолошкиот институт во Франкфурт и на Универзитетот во Хајделберг посетував обука за обработка и имплементирање на резултати од геомагнетни скенирања во ГИС, со употреба на програмите ArcGIS, ArcCatalog и ArcScene.

Германски археолошки институт во Франкфурт

Стоби, Р. Македонија.

Франкфурт и Хајделберг, Р. Германија.

2011

 

 

 

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

 

 

Стран јазик

Читање

Пишување

Говор

 

 

Англиски

5

4

4

 

 

Српски

5

3

3

 

 

Хрватски

5

3

3

 

 

Бугарски

5

3

3

 

 

Руски

3

2

1