д-р Ели Луческа – научен советник
 
 
Кратка Биографија 
 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

 

име и презиме:

Ели Луческа (род. Милошеска)

 

 

датум и место на раѓање:

02.05.1970 г. Прилеп

 

 

адреса:

Илија Компаниоски 2 Прилеп

 

 

моб. :

++389 75 224 673

 

 

е-маил:

eli.lucheska@isk.edu.mk

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

год. на започнување и завршување:

1988-1993

 

стекнат степен

Дипломиран етнолог

 

институција

Завод за етнологија, Ун. „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

 

тема

Континуитет и промени на свадбените обичаи во Мариово

 

 

 

 

год. на започнување и завршување:

1995-2001

 

стекнат степен

Магистер по етнолошки науки

 

институција

Катедра по Етнологија, Историски факултет, Ун. „Св. Климент Охридски“ - Софија

 

тема

Света Богородица во Прилеп и Прилепско – култ и календар

 

 

 

 

год. на започнување и завршување:

2004-2008

 

стекнат степен

Доктор по историски науки

 

институција

Институт за национална историја, Ун. „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

 

тема

Култот на христијанските светци во народната традиција на Македонците

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

датум на избор /вработување

работна позиција

институција

 

25.12.1996

Помлад асистент - истражувач

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

16.04.2002

Асистент-истражувач

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

29.10.2007

Асистент- истражувач

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

26.06.2009

Научен соработник

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

14.07.2009

в.д. Директор

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

25.11.2009

Директор

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

25.07.2012

Виш научен соработник

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

21.11.2013

Директор

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

22.07.2015

Научен советник

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

 

 

ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС

 

 

Шифра:

научно поле

научно подрачје

област на истражување

 

6

Хуманистички науки

Етнологија и етногенеза

Духовна култура

 

6

Хуманистички науки

Историски науки

Историја на религии и култови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ И СТРАНСКИ МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

 

Година на зачленување

Име на организација

 

1997

Македонско етнолошко друштво

 

2004

Друштво за наука и уметност - Прилеп

 

2006

International association of South-Eastern European Anthropology - InASEA

 

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

 

Публикации

 

Монографии

 

 

Наслов:

место на издавање

издавач

Година на издавање

 

Традиционалната култура во општина Кривогаштани

Кривогаштани

НВО Хоризонт - Кривогаштани

2003

 

Дете ѕвездалија. Народни приказни од Македонија

Кривогаштани

НВО Хоризонт - Кривогаштани

2009

 

Култот на христијанските светци во Македонија

Прилеп

ЈНУ ИСК - Прилеп

2010

 

 

 

Секција во монографија

 

 

Наслов на монографија

уредник

наслов на поглавје

Место на издавање

издавач

Год. на издавање

 

 

Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu,

M. Kuczynska

Манастирот Трескавец со црквата Успение на света Богородица

Gniezno

PAN

2009,

264-274

 

 

BaŁkański folklore jako kod interkulturowy I,

J. Rękas

Жената-мигрант и акултурациските процеси изразени преку обредноста на семејниот и на календарскиот циклус

Poznań

UAM

2011, 281-287

 

 

Tabu. W oku szeroko otwartym

N. Dlugosz

 

Околу „волчјите светци“

Poznań

UAM

2012, 129-137

 

 

Obraz świętości – świętość w obrazie

I. Lis-Wielgosz-W. Jozwiak, P. Dziadul,

Светите мошти во Македонија. Историско-религиски аспекти

Poznań

UAM

2014,

255-267.

 

 

Прилеп. Милениумско пулсирање. 1014-2014

Владимир Караџоски

Божја слава во светителите

Прилеп

Локална самоуправа–Прилеп, ДНУ-Прилеп

2014, 348-353.

 

 

Прилеп. Милениумско пулсирање. 1014-2014

Владимир Караџоски

Духот на Проштени поклади

Прилеп

Локална самоуправа–Прилеп, ДНУ-Прилеп

2014, 354-359.

 

 

Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II

Z. Dimoski, E. Lučeska, P. Borowiak

Света Спасица од с. Вишни, Струшко

Poznań-Прилеп

Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудови во научни и стручни списанија

 

 

Наслов на трудот:

Назив на списанието

Година на издавање

пагинација

 

Јајцето во космогонијата, верувањата, култот и магијата.

Balcanoslavica 26-27

2000

ИСК-Прилеп, 91-110

 

Општ преглед на миграциите и етничките промени и процеси во с. Дебреште, Прилепско

Етнолог 9

2000

МЕД-Скопје, 276-283

 

Богородичниот празнично-обреден циклус во Македонија

Balcanoslavica 30-31

2002

ИСК-Прилеп, 55-71

 

Христијанската Божја Мајка – водителка низ прилепските цркви и манастири

Етнолог 10

2004

МЕД-Скопје, 67-91

 

Култот на свети Јован Крстител во Македонија

Научно списание 1

2005

УКЛО-Битола, 5-13

 

Култот на света Петка во народната традиција на Македонците

Научно списание 2

2006

УКЛО-Битола, 263-276

 

Што ни открива народната песна „Св. Богородица и манастир Трескаец?“

Списание на трудови 22/23

2006/2007

ДНУ-Прилеп, 345-355

 

Народните претстави за свети Никола кај Македонците

Научно списание 3

2007

УКЛО-Битола, 103-115

 

Mask Customs and Identity in the Region of South-Eastern Europe. Macedonia as a case-study.

Ethnologia Balcanica N. 11

2007

LIT-Berlin, 237-256

 

Народниот култ на свети Атанас кај Македонците.

Хоризонти 4

2008

УКЛО-Битола, 383-394

 

Громовникот и неговите камени или божји стрели: громот и молњата. Споредбена анализа кај јужнословенските народи

Филолошки студии 6

2008

Скопје-Перм-Љубљана-Загреб, Интернет

 

Култот на свети Димитрија во народната традиција на Македонците

Списание на трудови 24/25

2009

ДНУ-Прилеп, 287-294

 

Свети Петар и Павле во народната традиција кај Македонците – култ и календар

Balcanoslavica 34-36

2009

ИСК-Прилеп, 7-21

 

„Да дочека и за многу дос, дос. Да дарува свети Јован дос!“ – Водичарките од с. Беранци

Етнолог 14

2010

МЕД-Скопје,

 

Како се градел култот на свети Ѓорѓи во народната традиција на Македонците

Balcanoslavica 37-39

2010

ИСК-Прилеп, 126-138

 

По трагите на паганските претстави во народниот лик на свети Тодор кај Македонците

Хоризонт 6

2010

УКЛО-Битола, 489-496

 

Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија

Историја 50-51

 

2015

ДИМ-Скопје,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудови во зборници од конференции

 

 

Наслов на трудот:

Тема на конференцијата

Место и датум на одржување

Година на издавање

пагинација

 

Историско-етнографски белешки за с. Тушин, Мегленско

Историја, историографија и настава по историја

Скопје, 21-23.11.2007

2007

ИНИ-Скопје, 329-344

 

Транзициите и народната духовна култура во селата на општина Кривогаштани

Транзициите во историјата и културата

Скопје, 30-31.2006

2008

ИНИ-Скопје, 363-367

 

 

 

 

 

 

 

Симболиката и функцијата на облеката на детето кај Македонците

Социјални и духовни аспекти на материјалната култура

Охрид, 20-22.09.2008

2009

ИЕА-Скопје, 303-309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Стигнала ми се бела Марија“ – помирувањето на христијанството и паганството

30 години од основањето на ЈНУ ИСК – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски

Самоков, 15-17.09.2010

2013

ИСК-Прилеп, UAM, Poznań, 145-154

 

Wodzicka narracja Józefa Obrębskiego I zarys projektu jej współczesnej aktualizacji (Коавтор Ј. Rękas)

 

Балканскиот фолклор како инеркултурен код II

Poznań, 28-30.03.2012

 

2015

Скопје-Познањ, 25-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учество на конференции, симпозиуми, трибини, работилници и предавања

 

 

Тема на настанот

Наслов на презентација

организатор

Место и датум на одржување

 

Миграции на населението и етничките процеси во Западна Македонија

Општ преглед на миграциите и етничките промени и процеси во с. Дебреште, Прилепско

Македонско етнолошко друштво

Радовиш, 11-12.12.1997

 

Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe

Macedonia’s carnivals and the local, national and supranational identity

InASEA

Timişoara, 24-27.05.2006

 

 

Транзициите и народната духовна култура во селата на општина Кривогаштани

Институт за национална историја –Скопје, Етнографски институт со музеј - Софија

Скопје, 30-31.10.2006

 

 

Историја, историографија и настава по историја

Историско-етнографски белешки за с. Тупин, Мегленско

Сојуз на историчари на Република Македонија

Скопје, 21-23.11.2007

 

Социјални и духовни аспекти на материјалната кулутра

Симболиката и функцијата на облеката на детето кај Македонците

Институт за етнологија и антропологија - Скопје

Охрид, 20-22.09.2008

 

 

 

 

 

 

Migration in, from Southeastern Europe: Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties

Gender and migration. Macedonia ad a case study

InASEA, Hacettepe University

Ankara, 20-24.05.2009

 

BaŁkański folklore jako kod interkulturowy I

Жената-мигрант и акултурациските процеси изразени преку обредноста на семејниот и на календарскиот циклус

UAM -  Poznań,

Obzicko, 11-13.05.2009

 

30 години од основањето на ЈНУ ИСК – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски

„Стигнала ми се бела Марија“ – помирувањето на христијанството и паганството

ЈНУ ИСК – Прилеп, ISF UAM -  Poznań

Самоков, 15-17.09.2010

 

Популаризација на етнолошкото културно наследство

„Да дочека и за многу дос, дос. Да дарува свети Јован дос!“ – Водичарките од с. Беранци

Македонско етнолошко друштво

Штип, 20-21.09.2010

 

 

Исламската цивилизација на Балканот

Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија

МАНУ

Скопје, 13-17.10.2010

 

Универзитетски предавања и техники по Етнологија и Антропологија

Пелагониската Света Гора

Катедра по етнологија, Ун. „Климент Охридски“ - Софија

Софија, 29-31.10.2010

 

Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија

Света Спаса Вишнинска

ЈНУ ИСК – Прилеп, ISF UAM -  Poznań

Самоков, 14-16.09.2011

 

BaŁkański folklore jako kod interkulturowy II

Добре ми дојде свети Јоване. Водици во с. Битуше

ISF UAM -  Poznań

Poznań, 28-30.03.2012

 

 

Obraz świętości – świętość w obrazie

Светите мошти во Македонија. Историско-религиски аспекти

ISF UAM -  Poznań

SzamotuŁach, 9-10.05.2012

 

Етнотуризмот и етнолошкото културно наследство

Лазарките од с. Луково, Дримкол

Македонско етнолошко друштво

Скопје, 12-13.09.2014

 

35 години Институт за старословенска култура - Прилеп

По трагите на преданието „Манастир Св. Андонија во г. Бер (Верга)“ запишано од Марко К. Цепенков. Фолклорно-хагиолошки паралели

ИСК – Прилеп

ISF UAM -  Poznań

Кратово, 9-11.09.2015

 

Предавање

Обредите со маски во Македонија

ISF UAM -  Poznań

Poznań

11.05. 2012

 

Предавање

Водичарките од с. Беранци

ISF UAM -  Poznań

Poznań

11.05. 2012

 

Предавање

Водици во с. Битуше

ISF UAM -  Poznań

Poznań

11.05. 2012

 

Предавање

Лазарица во Струшко Поле

ISF UAM -  Poznań

Poznań, 15.05.2013

 

Предавање

Еротските елементи во македонскиот фолклор

ISF UAM -  Poznań

Poznań, 15.05.2013

 

Предавање

Пролетните обичаи кај Македонците

ISF UAM -  Poznań

Poznań,

02.06. 2014

 

 

Работлиница

Македонски народни ора

ISF UAM -  Poznań

Poznań,

02.06. 2014

 

 

Фото-етно изложба

Обредни прочкарски маски

ISF UAM -  Poznań

Poznań, Katovice, 2012

 

 

Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови

Лазарките од Струшко Поле

МЕД

Кратово,

03-05.10.

2014

 

 

 

Раководител на научно-истражувачки проекти

 

 

шифра

наслов на проект

Време на реализација

 

 

Културното наследство-прилог за иднината

2002-2003

 

 

Светите мошти во Македонија. Историја и традиција.

2010-2012

 

 

Моштите на светителите на територијата на Р. Македонија

2010

 

 

 

Учество во научно-истражувачки проекти

 

 

шифра

наслов на проект

Време на реализација

Раководител на проект

Позиција во проект

 

 

 

Облековната култура во Македонија од најрани историски периоди до крајот на XIX век.

1996-1999

д-р Ѓорѓи Здравев

соработник - истражувач

 

 

 

Општеството и народната култура на територијата на Македонија во периодот од VI-XI век

2000-2002

д-р Соња Зоговиќ

соработник - истражувач

 

 

 

Општеството и народната култура на територијата на Македонија од XI до крајот на XIV век

2003-2005

д-р Соња Зоговиќ

соработник - истражувач

 

 

 

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ

 

Учество во студиски програми

 

 

предмет

универзитет

Студиска програма

академска година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менторства

 

 

Наслов на тема

кандидат

Стекнат

степен

универзитет

Студиска програма

година

 

Црквите, манастирте и светите места во Долни Дримкол

Ристе Наумоски

VII2

УКИМ

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учество во комисии

 

 

Наслов на тема

кандидат

Стекнат степен

Универзитет

Студиска програма

година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

 

Раководител на проект

 

 

Наслов на проект

Вид на проект

Датум на реализација

 

 

Културното наследство - заедничко дело на човекот и природата

Едукативен

февруари-јуни 2004

 

 

Прилепскиот карневал и младата популација

Едукативно-апликативен

октомври 2006-февруари 2007

 

 

Варош - културна гордост, традиција. Ревитализација на комплекс Маркови Кули,

Стручно-апликативен

2007

 

 

Слава Голем Петок - Варош, Прилеп

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2011

 

 

Василица, Џаламари - Бегниште

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2011

 

 

Слава Св. Никола Летен/Талалеја - с. Крстец

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2011

 

 

Водичарките од с. Беранци

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2011

 

 

Тодорица - с. Виничани

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2011

 

 

Водици во с. Битуше

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2012

 

 

Ѕвончарскиот занает во Битола

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2012

 

 

Лазарките од Струшко Поле

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2013

 

 

Лазарките од Дримкол

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2014

 

 

Водичарките од село Беранци, Битолско

Стручно-апликативен

2014

 

 

Народните везови од општина Кривогаштани

Елаборат за заштита на нематеријално културно наследство

2015

 

 

 

Етнолошка поставка во општина Кривогаштани „Спомени за навек“

Стручно-апликативен

2015

 

 

2013 - Каталог „Од традиција до современа апликација, IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013”

2014 - Етно документарен филм „Добре ми дојде свети Јоване. Водичарките од с. Беранци“

2014 – Аудиозапис ЦД „Водичарски песни од с. Беранци“

2015 – Каталог „Спомени за навек“, Институт за старословенска култура (коавтор М. Стојанова)

2016 – Каталог „Прочка. Духот на проштени поклади“, координатор С. Ристеска, Општина Прилеп

 

 

 

Учество во проект

 

 

 

Наслов на проект

Вид на проект

Раководител на проект

Позиција во проект

Датум на реализација

 

 

Women in network for innovation and entrepreneurship (IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013“)

Стручно-апликативен

М. Стојанова

Стручен соработник

2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

 

 

Учество во комисии и расправи

 

 

 

Назив на комисија или расправа

Организатор

датум

 

 

Претседател на жири комисија во меѓународниот карневал „Прочка“ во Прилеп

Општина Прилеп, ЗГ „Прилепски мечкари“

2005-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

член во управен или организационен одбор на институции или организации

 

 

 

Институција или организација

позиција

Време на извршување на должноста

 

 

Совет за заштита на духовното културно наследство при Министерството за култура на Р Македонија

член

2011-2013

 

 

Рецензиона комисија за избор и преизбор во стручни звања во областа на етнологијата при Министерството за култура на Р Македонија

член

2014 – 2016

 

 

Денови на Крушевската Република

член

2015-2016

 

 

1100 години од упокојувањето на св. Климент Охридски, Ун. „Св. Климент Охридски“

член

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

 

 

 

Назив

организатор

позиција

датум

 

 

30 години од основањето на ЈНУ ИСК – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ

член

Самоков, 15-17.09.

2010

 

 

Духовната и матријалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ

претседател

Самоков, 14-16.2011

 

 

35 години Институт за старословенска култура - Прилеп

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ 

претседател

Кратово

9-11.09. 2015

 

 

„Спомени за навек“ – етнолошка изложба

ИСК – Прилеп

автор

Кривогаштани

4.12.

2015

 

 

 

 

 

член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

 

 

 

Назив на публикацијата

издавач

позиција

година

 

 

105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски

 

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ

Гл. уредник

2013

 

 

Прилеп. Милениумско пулсирање. 1014-2014

Општина Прилеп, ДНУ-Прилеп

член

2014

 

 

Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II

Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula

Гл. уредник

2015

 

 

 

 

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

 

 

 

Назив на наградата

доделувач

датум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ

 

 

 

Институција домаќин

Тема на истражување

Време на реализација

 

 

САНУ – Белград, Р. Србија

Култот кон христијанските светители

27.10.

1.11.

2011

 

 

Ун. „Св. Климент Охридски“ – Софија, Р. Бугарија

Култот кон христијанските светители

11.12.

15.12. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

 

 

 

стекнати способности

организатор

локација

Време на реализација

 

 

Обука за управување со проект и за односи со јавноста

Фондација Отворено општество - Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ - Македонија

Струга

30/31 мај-1 јуни 2003

 

 

Основните концепти на родовата рамноправност, Женските права како дел од општите човекови права, Вклучување на жените во политичкиот и јавниот живот

Norwegian People`s Aid, ЕСЕ, СОЖМ, Антико, Македонско женско лоби

Прилеп

14-15 февруари

2004

 

 

Обука за прибирање на финансиски средства

Фондација Отворено општество - Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ - Македонија

Крушево

17-19 декември

2004

 

 

 

Обука за подготовка на проекти за прекугранична соработка

Cross Border Institution Building, во рамките на Програмата „The European Union`s CARDS Regional Programme“, компонента II, ИПА

Прилеп

17-18 септември

2009

 

 

 

Имплементација на УНЕСКО-та конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото (Париз, 2003) на национално ниво.

Националниот комитет на ИЦТМ за Македонија

Скопје

11-15 април 2016

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

 

 

 

странски јазик

читање

пишување

говор

 

 

 

англиски

5

3

3

 

 

 

бугарски

5

4

4

 

 

 

српско-хрватски

5

5

5

 

 

                                                                                                     

 

 

 
 
 

Women in network for innovation and entrepreneurship (IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013“)

Стручно-апликативен

М. Стојанова

Стручен соработник

2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

Учество во комисии и расправи

Назив на комисија или расправа

Организатор

датум

 

Претседател на жири комисија во меѓународниот карневал „Прочка“ во Прилеп

Општина Прилеп, ЗГ „Прилепски мечкари“

2005-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

член во управен или организационен одбор на институции или организации

Институција или организација

позиција

Време на извршување на должноста

 

Совет за заштита на духовното културно наследство при Министерството за култура на Р Македонија

член

2011-2013

 

Рецензиона комисија за избор и преизбор во стручни звања во областа на етнологијата при Министерството за култура на Р Македонија

член

2014 – 2016

 

Денови на Крушевската Република

член

2015-2016

 

1100 години од упокојувањето на св. Климент Охридски, Ун. „Св. Климент Охридски“

член

2016

 

 

 

 

 

 

член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

Назив

организатор

позиција

датум

 

30 години од основањето на ЈНУ ИСК – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ

член

Самоков, 15-17.09.

2010

 

Духовната и матријалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ

претседател

Самоков, 14-16.2011

 

35 години Институт за старословенска култура - Прилеп

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ              

претседател

Кратово

9-11.09. 2015

 

„Спомени за навек“ – етнолошка изложба

ИСК – Прилеп

автор

Кривогаштани

4.12.

2015

 

 

член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

Назив на публикацијата

издавач

позиција

година

 

105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски

 

ИСК – Прилеп –УАМ - Познањ

Гл. уредник

2013

 

Прилеп. Милениумско пулсирање. 1014-2014

Општина Прилеп, ДНУ-Прилеп

член

2014

 

Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II

Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula

Гл. уредник

2015

 

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Назив на наградата

доделувач

датум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ

Институција домаќин

Тема на истражување

Време на реализација

 

САНУ – Белград, Р. Србија

Култот кон христијанските светители

27.10.

1.11.

2011

 

Ун. „Св. Климент Охридски“ – Софија, Р. Бугарија

Култот кон христијанските светители

11.12.

15.12. 2011

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

стекнати способности

организатор

локација

Време на реализација

 

Обука за управување со проект и за односи со јавноста

Фондација Отворено општество - Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ - Македонија

Струга

30/31 мај-1 јуни 2003

 

Основните концепти на родовата рамноправност, Женските права како дел од општите човекови права, Вклучување на жените во политичкиот и јавниот живот

Norwegian People`s Aid, ЕСЕ, СОЖМ, Антико, Македонско женско лоби

Прилеп

14-15 февруари

2004

 

Обука за прибирање на финансиски средства

Фондација Отворено општество - Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ - Македонија

Крушево

17-19 декември

2004

 

Обука за подготовка на проекти за прекугранична соработка

Cross Border Institution Building, во рамките на Програмата „The European Union`s CARDS Regional Programme“, компонента II, ИПА

Прилеп

17-18 септември

2009

 

Имплементација на УНЕСКО-та конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото (Париз, 2003) на национално ниво.

Националниот комитет на ИЦТМ за Македонија

Скопје

11-15 април 2016

 

 

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

странски јазик

читање

пишување

говор

 

англиски

5

3

3

 

бугарски

5

4

4

 

српско-хрватски

5

5

5