д-р Бошко Ангеловски – научен советник
 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 
Име и презиме: Бошко Ангеловски
датум и место на раѓање: 03,03,1972 г. Скопје

адреса:

Даме Груев бр.3-5/2 Скопје
моб.: +389 70 363 379
е-маил: boshko.angelovski@isk.edu.mk
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
год. на започнување и завршување: 1991/97
стекнат степен Дипломиран историчар на уметност со археологија
институција Институт за историја на уметност со археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје
тема Хераклеја во доцната антика и раниот среден век
год. на започнување и завршување: 1999/2007
стекнат степен Магистер по археолошки науки
институција Институт за историја на уметност со археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје
тема Римско оружје од I-VI век и наодите од Р.Македонија
год. на започнување и завршување: 2007/10
стекнат степен Доктор по историски науки
институција Институт за национална историја,  Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје  
тема Оружје во античкото кралство Македонија

  

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

датум на избор /вработување работна позиција институција
04.2015 Виш научен соработник ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп


ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 
Година на зачленување Име на организација
2008 Македонско археолошко научно друштво
 
 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
 
Публикации
Трудови во научни и стручни списанија
Наслов на трудот: Назив на списанието  Година на издавање  пагинација
„Прилог кон проучување на римските мечеви”  Гласник на ИНИ бр.52, 2008, Скопје  
„Прилог кон проучување на македонското копје – сариса“  Македонско Наследство, бр. 34 - 35  2010,
Скопје
 
„Воена тактика на античкото кралство Македонија и проблемот на употреба на сарисата“ Балканославика бр. 37-39 2010,
Прилеп
 
„Развој на опсадната машинерија во античкото кралство Македонија“ Македонско Наследство, бр. 36 - 37  2010,
Скопје
 
Концептот на вечниот живот во источните пагански култови и рефлексиите врз христијанството“ Македонско Наследство, бр. 38 - 39 

2011,
Скопје

 

 
„Обид за Убикација на Средновековниот град Каваларион“ Македонско Наследство, бр. 38-39 2011,
Скопје
 
„Прилог кон проучување на оловните проектили и наодите од Цареви – Кули – Струмица“ Folia Arheologica Balcanica, br.II 2012,
Филозофски факултет-Скопје
 
„EDUCATIONAL AND PRESENTATIONAL ASPECTS AS ECONOMIC POTENTIAL OF ARCHEOLOGICAL HERITAGE“ Arheologija i Prirodne nauke, Vol.8 2013,
Arheoloski institut, Beograd
 
„Доцноримски ламеларен оклоп од Стоби“ Folia Arheologica Balcanica, br.III 2015,
Филозофски факултет - Скопје 
 
„Копја за бодење и фрлање и осврт на наодите од Самоиловата тврдина - Охрид и Исар - Марвинци  Гласник на ИНИ - бр. 59 2015,
Скопје
 
Нови аспекти за декоративните ленти на градните оклоп во скулптурата и  претставите од I-VI век во Република Македонија Универзитет „Адам Мицквјевиќ“ 2015,
Познањ
 
LATE ROMAN LAMELLAR CUIRASS FROM VINICKO KALE Anticka Duklja 2015,
Podgorica

 
 

 

Трудови во зборници од конференции
Наслов на трудот: Тема на конференцијата Место и датум на одржување Година на издавање пагинација
„Граден оклоп и претставите на скулптурите од просторот на Р. Македонија од IVI век. 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура и 105 години од раѓењето на Јозеф Обремски Самоков,
2010
2010  

 

 

Учество на конференции, симпозиуми, трибини, работилници и предавања
Тема на настанот Наслов на презентација организатор Место и датум на одржување
Историја на медицина Хируршки инструменти во римската епоха Друштво за историја на медицина Охрид 2003
Историја на медицина Контрацепција и абортус во античкиот период Друштво за историја на медицина Струмица 2005
Негување на македонската култура и традиција – зачувување на македонскиот идентитет „Негување на македонската култура и традиција – зачувување на македонскиот идентитет“ Министерство за култура Скопје 2010
30 години од основање на Институтот за старословенска култура - Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обремски „Граден оклоп и претставите на скулптурите од просторот на Р. Македонија од IVI век Институт за старословенска култура - Прилеп Самоков 2010
Археологија „Прилог кон проучување на оловните проектили и наодите од Цареви – Кули – Струмица“ Македонско археолошко научно друштво ви – Кули – Струмица“
Струмица
2010
Византискиот религиски концепт и современието Концептот на вечниот живот во источните пагански култови и рефлексиите врз христијанството“ Институт Евро Балкан Скопје 2012
Archaeological Heritage and its Role in Education, Presentation and Popularisation of Science „EDUCATIONAL AND PRESENTATIONAL ASPECTS AS ECONOMIC POTENTIAL OF ARCHEOLOGICAL HERITAGE“ Arheoloski institut, Beograd
Viminacium, Serbia 2012

Археологија Копја за бодење и фрлање и осврт на наодите од Самоиловата тврдина - Охрид и Исар - Марвинци МАНД Дојран,2012
Слика - мит - текст Доцноримски ламеларен оклоп од Стоби ОНГЛ Самоков, Бугарија,
2014
Археологија Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец), с. Бадер МАНД Штип, 20-21.09.2010
Вера и култ Археолишкиот локалитет Бадер и проблемот на Бадеријана и Тауресиум ОНГЛ Самоков,
Бугарија,
2015

 

 

Раководител на научно-истражувачки проекти
шифра наслов на проект Време на реализација
  Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер 06-07 2016

 

Учество во научно-истражувачки проекти
шифра наслов на проект Време на реализација Раководител на проект Позиција во проект
  Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер 2014 Доц. д-р Антонио Јакимовски Стручен консултант
  Ископувања на археолошкиот локалитет Конче, Радовиш 2015 Проф. д-р Трајче Нацев довиш Стручен консултант
  Ископувања на археолошкиот локалитет Бонче, Прилеп 2015 Доц. д-р Антонио Јакимовски Стручен консултант

 

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ

 

Учество во студиски програми
Предмет Универзитет Студиска програма Академска година
Праисториска археологија  Гоце Делчев, Штип Археологија 2013/14
Археологија на Блиски Исток  Гоце Делчев, Штип Археологија 2013/14
Профана и сакрална архитектура во антиката  Гоце Делчев, Штип Археологија 2014/15
Профана и сакрална архитектура во средниот век Гоце Делчев, Штип Археологија 2015/16
Погребни форми и обичаи од праисторијата во РМ Гоце Делчев, Штип Археологија 2015/16
Вооружување и оружје во антиката Св. Кирил и Методиј Археологија 2014/15

 

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)
странски јазик читање пишување говор
англиски 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5